Sări la conţinut

Cine ziceţi voi că este IISUS HRISTOS?

04/11/2009

“Dar voi”, le-a zis El, “cine ziceţi că sunt?”

“Iisus a venit în părţile Cezareii lui Filip, şi a întrebat pe ucenicii Săi: “Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul Omului? Ei au răspuns: “Unii zic că eşti Ioan Botezătorul, alţii Ilie, alţii Ieremia, sau unul din prooroci. “Dar voi”, le-a zis El,“cine ziceţi că sînt”? Simon Petru, drept răspuns, I-a zis: „Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu!” (Evanghelia după Matei, capitolul 16, versetele 13-16)

Cine este IISUS HRISTOS?

A trăit El cu adevărat?

Ce a zis El despre Sine Însuşi?

Dragul meu tânăr (sau mai puţin tânăr) ateu, aş vrea să pui timp deoparte şi să te gândeşti care este răspunsul la această întrebare importantă. De acest răspuns depinde modul în care îţi vei trăi viaţa şi, mai mult decât atât, viitorul tău veşnic.

Deşi nu cunosc personal nici un ateu, am luat la cunoştiinţă faptul că tu nu crezi în veridicitatea şi autenticitatea Bibliei, dar îţi propun ca, în căutarea răspunsului la întrebarea noastră, să pornim de la presupunerea că Biblia este adevărată. Dacă nu este, nu vei avea nimic de pierdut (în cel mai rău caz 5 minute din timpul tău), dar, dacă Biblia spune adevărul, atunci ţi-ai irosit viaţa. Merită să te gândeşti.

Istoria atestă faptul că El a trăit cu adevărat, existând atât izvoare creştine cât şi necreştine. Mai mult, El este punctul de referinţă după care se numără anii: anul 2009, după Hr.

În continuare ne vom uita la câteva afirmaţii pe care le-a făcut Iisus Hristos despre Sine:

1. A declarat că este Fiul lui Dumnezeu.

“…Marele preot L-a întrebat iarăşi şi I-a zis: “Eşti Tu Hristosul, Fiul Celui Binecuvântat?” “Da, sînt”, i-a răspuns Iisus. …” (Sfânta Evanghelia după Marcu, capitolul 14, versetele 61 şi 62)

2. Iisus Hristos afirmă că, dacă crezi în El, ai viaţă veşnică:

“Adevărat, adevărat, zic vouă: Cel ce crede în Mine are viaţa veşnică.” (Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 6, versetul 47).

3. El a spus că a trăit înainte de Avraam, (Avraam trăind între 1813-1638 î.Hr.)

“Iisus le-a zis: “Adevărat, adevărat, vă spun că, mai înainte să se nască Avraam, Eu sunt.” (Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 8,versetul 58)

Notă: “EU SUNT” este Numele lui Dumnezeu dinVechiul Testament. Întrebat de Moise cum se numeşte, Dumnezeu răspunde: “Dumnezeu a zis lui Moise: “Eu sunt Cel ce sunt.” Şi a adăugat: “Vei răspunde copiilor lui Israel astfel: “Cel ce se numeşte “Eu sînt” m-a trimes la voi.” (Vezi cartea Exodul, capitolul 3, versetul 14)

În concluzie, Iisus Hristos spune că este Dumnezeu.

4. A spus că cine îl cunoaşte pe El, îl cunoaşte pe Dumnezeu.

“Îi ziceau deci: Unde este Tatăl Tău? Răspuns-a Iisus: Nu Mă ştiţi nici pe Mine nici pe Tatăl Meu; dacă M-aţi şti pe Mine, aţi şti şi pe Tatăl Meu.

(Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 8, versetul 19)

5. Iisus a afirmat: “V-am spus deci vouă că veţi muri în păcatele voastre. Căci dacă nu credeţi că Eu sunt, veţi muri în păcatele voastre.” (Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 8, versetul 24)

Notă: “EU SUNT” este Numele lui Dumnezeu dinVechiul Testament.

În concluzie, Iisus Hristos spune că este Dumnezeu.

6. Iisus a declarat că cine L-a văzut pe El, L-a văzut pe Dumnezeu.

“Iisus i-a zis: “De atâta vreme sunt cu voi, şi nu M-ai cunoscut, Filipe? Cine M-a văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl. …” (Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 14, versetul 9).

7. Iisus a spus că este singura cale ca oamenii sa ajună la Tatăl.

“Iisus i-a zis: Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine.” (Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 14, versetul 6)

8. Iisus iartă păcatele şi cunoaşte gândurile.

5.“Şi văzând Iisus credinţa lor, i-a zis slăbănogului: Fiule, iertate îţi sunt păcatele tale!”

6. Şi erau acolo unii dintre cărturari, care şedeau şi cugetau în inimile lor:
7. Pentru ce vorbeşte Acesta astfel? El huleşte. Cine poate să ierte păcatele, decât singur Dumnezeu?
8. Şi îndată cunoscând Iisus, cu duhul Lui, că aşa cugetau ei în sine, le-a zis lor: De ce cugetaţi acestea în inimile voastre?
9. Ce este mai uşor a zice slăbănogului: Iertate îţi sunt păcatele, sau a zice: Scoală-te, ia-ţi patul tău şi umblă?
10. Dar, ca să ştiţi că Fiul Omului are putere să ierte păcatele pe pământ, a zis slăbănogului:
11. Zic ţie: Scoală-te, ia-ţi patul tău şi mergi la casa ta.
12. Şi s-a sculat îndată şi, luându-şi patul, a iesit înaintea tuturor, încât erau toţi uimiţi şi slăveau pe Dumnezeu, zicând: Asemenea lucruri n-am văzut niciodată. (Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 2, versetele 5-12).

9. Iisus spune că tot ce a vorbit El este de la Tatăl.

“Pentru că Eu n-am vorbit de la Mine, ci Tatăl care M-a trimis, Acesta Mi-a dat porunca ce să spun şi ce să vorbesc.” (Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 12, versetul 49).

10. El a cerut oamenilor să creadă în El.

“Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu, şi aveţi credinţă în Mine.” (Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 14, versetul 1)

11. Iisus Hristos a afirmat că este “Lumina lumii.”

“Deci iarăşi le-a vorbit Iisus zicând: “Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.” (Sfânta Evanghelie după Ioan, Capitolul 8:12).

12. A declarat că este Împăratul iudeilor.

“Iisus S-a înfăţişat înaintea dregătorului. Dregătorul l-a întrebat: “Eşti Tu Împăratul iudeilor?” “Da”,i-a răspuns Iisus, “sunt”. (Sfânta Evanghelia după Matei capitolul 27, versetul 11).

13. El declară că este indispensabil vieţii:

“Şi Iisus le-a zis: Eu sunt Pâinea vieţii; cel ce vine la Mine nu va flămânzi şi cel ce va crede în Mine nu va înseta niciodată.”(Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 6, versetul 35) iar în Sfânta Evanghelie după Matei, cap. 4, vs. 4 : “Drept răspuns Iisus i-a zis: “Este scris: Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.”

14. Iisus afirmă că El face întotdeauna ce Îi este plăcut lui Dumnezeu.

“Şi Cel ce M-a trimis este cu Mine; nu M-a lăsat singur, fiindcă Eu fac pururea cele plăcute Lui.” (Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 8, versetul 29).

15. Iisus declară că El şi Tatăl sunt una.

“Iar Eu şi Tatăl Meu una suntem.” (Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 10, versetul 30).

16. Iisus afirmă că El este stăpân pe viaţa Sa.

“Tatăl Mă iubeşte, pentru că Îmi dau viaţa, ca iarăş s-o iau. Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine. Am putere S-o dau, şi am putere S-o iau iarăş…”. (Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 10, versetele 17 şi 18).

17. Iisus spune că, dacă crede cineva în El, nu va muri în veac.

“Şi Iisus i-a zis: Eu sunt învierea şi viaţa; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi.” Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri în veac.

(Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 11, versetele 25 şi 26).

18. El a spus despre Sine că este Domnul.

“Voi Mă numiţi pe Mine: Învăţătorul şi Domnul, şi bine ziceţi, căci sunt.” (Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 13, versetul 13).

19. Dumnezeu mărturiseşte că Iisus este Fiul Lui.

“Şi glas s-a făcut din ceruri: Tu eşti Fiul Meu cel iubit, întru Tine Îmi găsesc toată plăcerea.” (Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 1, versetul 11).

9.“Dacă primim mărturia oamenilor, mărturia lui Dumnezeu este mai mare, că aceasta este mărturia lui Dumnezeu: că a mărturisit pentru Fiul Său.
10. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are aceasta mărturie în el însuşi. Cine nu crede în Dumnezeu, L-a facut mincinos, pentru că n-a crezut în mărturia pe care a mărturisit-o Dumnezeu pentru Fiul Său.
11.Şi aceasta este mărturia, că Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică şi aceasta viaţă este în Fiul Său.” (Întâia Epistola Sobornicească a Sfântului Apostol Ioan, capitolul 5, versetele 9-11).

20. Iisus adânceşte semnificaţia poruncilor din Legea dată prin Moise, Lege sfântă pentru iudei, ei cunoscând multe porţiuni din aceasta pe de rost:

21. “Aţi auzit că s-a zis celor de demult: “Să nu ucizi; iar cine va ucide, vrednic va fi de osândă.”
22. Eu însă vă spun vouă: Că oricine se mânie pe fratele său vrednic va fi de osândă; şi cine va zice fratelui său: prostule, vrednic va fi de judecata sinedriului; iar cine va zice: nebunule, vrednic va fi de gheena focului.”

27. “Aţi auzit că s-a zis celor de demult: “Să nu săvârşeşti adulter”.
28. Eu însă vă spun vouă: Că oricine se uită la femeie, poftind-o, a şi săvârşit adulter cu ea în inima lui.”

31. “S-a zis iarăşi: “Cine va lăsa pe femeia sa, să-i dea carte de despărţire”.
32. Eu însă vă spun vouă: Că oricine va lăsa pe nevasta sa, în afară de pricină de desfrânare, o face să săvârşească adulter, şi cine va lua pe cea lăsată săvârşeşte adulter.
33. Aţi auzit ce s-a zis celor de demult: “Să nu juri strâmb, ci să ţii înaintea Domnului jurămintele tale.
34. Eu însă vă spun vouă: Să nu vă juraţi nicidecum nici pe cer, fiindcă este tronul lui Dumnezeu,”

38. “Aţi auzit că s-a zis: “Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte”.
39. Eu însă vă spun vouă: Nu vă împotriviţi celui rău; iar cui te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi pe celălalt.”
43. “Aţi auzit că s-a zis: “Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe vrăjmaşul tău”.
44. Iar Eu zic vouă: Iubiţi pe vrăjmaşii voştrii, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă vatămă şi vă prigonesc,” (Sfânta Evanghelie după Matei, Capitolul 5, versetele 21-22, 27-28, 31-34, 38-39, 43-44).

Dumnezeu, mincinos sau nebun?

Ca şi în vremea lui Iisus Hristos (după cum vedem în primul verset), de-a lungul timpului, oamenii au avut diverse păreri despre identitatea Lui. Unii au spus ca a fost un mare învăţător moral, un om bun sau un om deosebit de înţelept, un prooroc însemnat sau un profet din vechime. El, însă, a spus că este Hristosul, Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Acest lucru înseamnă că El a pretins că este Dumnezeu, iar iudeii ştiau acest lucru, aşa cum arată şi versetul următor:Tocmai de aceea căutau şi mai mult Iudeii să-l omoare, nu numai fiindcă deslega ziua Sabatului, dar şi pentrucă zicea că Dumnezeu este Tatăl Său, şi Se făcea astfel deopotrivă cu Dumnezeu. (Evanghelia dupa Ioan, capitolul 5, versetul 18).

Cineva care pretindea ceea ce a pretins Iisus Hristos despre Sine şi nu era, nu putea fi un om bun sau moral, sau un profet. O persoană care, în mod conştient, amăgeşte oamenii în cel mai important aspect al învăţăturii sale – identitatea sa – nu poate fi un mare învăţător moral. Dacă El nu era cine zicea că este şi ştia acest lucru, atunci minţea. Dacă minţea, El era şi ipocrit, pentru că îi învăţa pe alţii că El este Adevărul şi că trebuie să Îl urmeze. Mai mult, El ar fi fost şi un demon, deoarece le-a spus oamenilor să creadă în El pentru a avea viaţă veşnică şi a acceptat ca oamenii să I se închine ca Dumnezeu: “Drept răspuns, Toma I-a zis “Domnul meu şi Dumnezeul meu!” (Evanghelia după Ioan, capitolul 20, versetul 28), pe când apostolul Petru, Ioan şi alţii au respins închinarea oamenilor, după cum urmează:

“Când era să intre Petru, Corneliu, care-i ieşise înainte, s-a aruncat la picioarele lui, şi i s-a închinat. Dar Petru l-a ridicat, şi i-a zis: “Scoală-te, şi eu sînt om!” (Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetul 25 şi 26)

Şi m’am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis: „Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună slujitor cu tine şi cu fraţii tăi, cari păstrează mărturia lui Iisus. Lui Dumnezeu închină-te!” (Apocalipsa, capitolul 19, versetul 10).

“Eu, Ioan, am auzit şi am văzut lucrurile acestea. Şi după ce le-am auzit şi le-am văzut, m-am aruncat la picioarele îngerului care mi le arăta, ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis: „Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună slujitor cu tine, şi cu fraţii tăi, proorocii, şi cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu.” (Apocalipsa capitolul 22, versetul 8 şi 9).

În contextul culturii ebraice, o cultură radical monoteistă, Iisus Hristos a pretins că este Dumnezeu şi a spus oamenilor că destinul lor veşnic atârnă de credinţa lor în El. Dacă ceea ce a declarat El cu privire la Persoana Sa, nu este adevărat, trebuie să fie o blasfemie sau o nebunie absolută, mai ales că pretenţiile Lui la divinitate au dus la răstignirea Sa. Mai cu seamă, dacă nu ar fi fost adevărată, această afirmaţie reprezintă nu doar un mic avânt al imaginaţiei, ci amăgirea şi aiureala unui lunatic patentat. Dacă Iisus ar fi crezut în mod eronat că este Dumnezeu – pentru că e posibil să fii sincer şi totuşi să te înşeli – ar fi fost un alienat mintal, de aceeaşi speţă cu cineva care se crede Ceauşescu astăzi. Totuşi la El nu s-au observat anomaliile şi dezechilibrul care însoţesc o astfel de dereglare mintală. Echilibrul, înţelepciunea şi calmul Său au fost de-a dreptul uluitoare.

Concluzia că Iisus Hristos a fost un mincinos sau un nebun, nu se potriveşte deloc cu ceea ce ştim despre El sau despre rezultatele vieţii şi învăţăturilor Sale. Carţile de istorie universală nu ar conţine pe paginile lor date despre un mare mincinos sau un schizofrenic.

Singura posibilitate care ne mai rămâne este că El a fost şi este, după cum a afirmat şi El Însuşi, Hristosul, Fiul lui Dumnezeu şi Dumnezeu-Fiul, a doua Persoană a Sfintei Treimi.

Care este răspunsul tău la întrebarea „Cine este Iisus?”

Mulţumesc pentru timpul tău,

Cu drag,

o soţie şi o mămică căreia îi pasă de Numele lui Dumnezeu şi, nu în ultimul rând, de tine.

24 comentarii leave one →
 1. Robotu' de servici permalink
  04/11/2009 12:14 pm

  O afirmatie despre sine care nu este argumentata obiectiv (sau macar de catre o terta parte) poate fi presupusa ca fiind falsa. Sa nu uitam si de alti prooroci, profeti sau reincarnari de zei, care se autodeclarau ca atare fara a dovedi in vreun fel ca au acea capacitate intr-adevar (de fapt aveau dovezi in sensul ca erau suportati in afirmatiile lor de citate sau interpretari ale cartilor sfinte pe care le urmau). In acest sens, cred ca doar buddhismul este fara pata…

  Istoria atestă faptul că El a trăit cu adevărat, existând atât izvoare creştine cât şi necreştine. Mai mult, El este punctul de referinţă după care se numără anii: anul 2009, după Hr.

  Istoria nu atesta asemenea lucru. Exista persoane atestate istoric cu acest nume, din aceeasi perioada, dar nu le este atestata si calitatea de fiu al lui Dumnezeu (sau alte calitati de sorginte divina). Mai mult, desi referinta este nasterea sa, se pare ca referinta este gresita. Marele recesamant nu a avut loc in anul 0 (cand s-a nascut Isus) ci in anul 6 i.e.n Ori Biblia greseste faptic (si stim ca e revelata, deci nu poate gresi), ori Isus nu s-a nascut in anul zero (iar noi am fi in 2014 de fapt).

  O persoană care, în mod conştient, amăgeşte oamenii în cel mai important aspect al învăţăturii sale – identitatea sa – nu poate fi un mare învăţător moral.

  O asemenea persoana poate fi un mare invator moral (si intelept, pe deasupra). Daca pentru el invataturile lui morale ar fi respinse de societate si ar dispare, ar fi mai bine sa le ambaleze intr-o forma care sa poata fi acceptata, pentru a reusi o implementare a lor in mentalitatea colectiva contemporana. Aceasta tehnica a pasilor mici nu se poate implementa doar pe adevar. Data fiind inertia imensa a unei societati, minciuna in aceste cazuri este cred inevitabila.

  Sa stii ca insusi Isus a apelat la astfel de tehnici. Sa nu uitam ca el a afirmat ca a venit nu pentru a strica legea cea veche (definita de Vechiul Testament) ci ca sa impuna. De asemenea, el nu a propovaduit eliminarea neintarziata a sclaviei, ci a recomandat ca acesti sclavi sa isi asculte stapanii. Daca s-ar fi ridicat direct impotriva legii crude si imorale din acea vreme (bazata pe Vechiul Testament) sau impotriva sclaviei impamantenite in cadrul acelei societati nu ar fi obtinut nici un efect (inertia sociala). In schimb el a infiltrat anumite invataminte morale care, in timp, au putut modifica situatia – eventual (totusi 1900 de ani e o perioada cam mare, deci e posibil ca ele sa nu fi fost cauza ridicarii din mizeria morala care este sclavia). Poate ca nu a mintit direct, dar a ocolit flexibil adevarul atunci cand confirmat sclavia.

  Dacă El nu era cine zicea că este şi ştia acest lucru, atunci minţea. Dacă minţea, El era şi ipocrit, pentru că îi învăţa pe alţii că El este Adevărul şi că trebuie să Îl urmeze.

  Desi ipocrizia nu este de dorit, uneori consecintele sale sunt pozitive. De exemplu, daca un parinte fumeaza ti se pare normal sa il lase pe copilul sau sa fumeze? Daca nu, atunci e ipocrit (el face ceea ce interzice copilului). Dar daca il lasa sa fumeze (deci nu e ipocrit) putem spune ca este vinovat de neglijenta criminala? Deci uite ca exista si nuante de gri…

  Mai mult, El ar fi fost şi un demon, deoarece le-a spus oamenilor să creadă în El pentru a avea viaţă veşnică şi a acceptat ca oamenii să I se închine ca Dumnezeu:

  Asta nu il face demon…

  Dacă Iisus ar fi crezut în mod eronat că este Dumnezeu – pentru că e posibil să fii sincer şi totuşi să te înşeli – ar fi fost un alienat mintal, de aceeaşi speţă cu cineva care se crede Ceauşescu astăzi. Totuşi la El nu s-au observat anomaliile şi dezechilibrul care însoţesc o astfel de dereglare mintală. Echilibrul, înţelepciunea şi calmul Său au fost de-a dreptul uluitoare.

  Multe persoane cu probleme psihice au un echilibru si o maniera de trai extrem de veridica (nu toate bolile sau anomaliile psihice sunt violente sau debilitante). Mai ales daca aceasta este cuplata cu destul „leadership” cat sa convinga oamenii din jur ca ceea ce spune este adevarat. Nu ignora puterea de sugestie umana. Unii oameni se folosesc de carisma proprie sa convinga pe altii sa faca lucruri care acestia din urma nu le-ar fi facut absolut deloc. Iar conditiile externe defavorizante duc de obicei la suspendarea ratiunii critice fata de aceste personaje.

  Carţile de istorie universală nu ar conţine pe paginile lor date despre un mare mincinos sau un schizofrenic.

  Cartile de istorie fac referire si la Nero. La Hitler. La Rasputin. La Torquemada.

  Raspunsul meu: fictiune.

  • Robotu' de servici permalink
   04/11/2009 12:17 pm

   ERATA: undeva un

   a ramas deschis. Raspunsul si ce se mai gaseste la acel nivel fac parte din postul meu…

  • 04/11/2009 12:21 pm

   Daca citesti cu atentie Evangheliile vei vedea ca atunci cand Ioan Botezatorul trimite pe ucenicii lui sa Il intrebe pe Isus daca este cu adevarat Hristosul (Mesia), Isus ii spune in Luca cap. 7

   19 Ioan a chemat pe doi dintre ucenicii sãi, si i(c)a trimes la Isus sã-L întrebe: Tu esti Acela care are sã vinã, sau sã asteptãm pe altul?”
   20 Acestia, cînd s-au înfãtisat înaintea lui Isus, I-au zis: Ioan Botezãtorul ne-a trimes la Tine sã Te întrebãm: Tu esti Acela care are sã vinã sau sã asteptãm pe altul?”
   21 Chiar în clipa aceea, Isus a vindecat pe multi de boale, de chinuri, de duhuri rele, si multor orbi le-a dãruit vederea.
   22 si, drept rãspuns, le-a zis: Duceti-vã de spuneti lui Ioan ce ati vãzut si auzit: orbii vãd, schiopii umblã, leprosii sînt curãtiti, surzii aud, mortii înviazã, si sãracilor li se propovãduieste Evanghelia.
   23 Ferice de acela pentru care nu voi fi un prilej de poticnire.”

   Ca sa vezi ca Isus nu numai ca facea afirmatii despre sine dar faptele lui aratau cine este El cu adevarat.

   • Feynman permalink
    06/11/2009 8:52 pm

    Vrei sa spui faptele despre care se povesteste in Biblie, nu?
    Stii ca e o deosebire intre semnificat si semnificant, nu?
    Intre un cuvant si ce reprezinta el, nu?
    Intre o pagina scrisa si ceea ce povesteste ce-i scris pe ea?

   • 09/11/2009 10:51 pm

    @Feyman

    Daca Biblia nu e adevarata, si nu exista Dumnezeu, nici rai nici iad, dupa moarte, suntem ingropati, ne descompunem, si asta tot. Am trait o minciuna, mi-am irosit viata. Dar daca sunt 1% sanse ca Biblia este adevarata, atunci tu ti-ai irosit si viata si vesnicia.

  • 07/11/2009 7:37 pm

   @robotu de servici
   in primul rand vreau sa iti multumesc ca ti-ai facut timp sa citesti un articol asa lung,
   insa #1 raspunsul tau cu privire la Iisus este destul de sarac. Fictiune? Da-i un search pe google sa vezi de cate ori si in cate carti gasesti Numele lui Iisus Hristos din Nazaret. Sunt multe documente care atesta ca Iisus Hristos din Nazaret a trait, nu numai Biblia. Vrei sa le negi pe toate? Faptul ca Iisus Hristos din Nazaret a trait cu adevarat e o realitate pe care nu o poti nega.
   #2 un mincinos nu poate fi un mare invatator moral (iti spune si common sens-ul, bunul simt)
   #3 Iisus nu a spus ca a venit pentru a impune Legea, ci pentru a o IMPLINI, ceea ce e cu totul diferit: nimeni nu a implinit cele 10 porunci in afara de EL
   #impotriva sclaviei eu cred ca a zis tot ce se putea zice „IUBESTE-L PE APROAPELE TAU CA PE TINE INSUTI” si „Tot ce voiti sa va faca voua oamenii, faceti-le si voi la fel; caci in aceasta este cuprinsa Legea si Proorocii. „(Mat.7:12)
   #4 unele persoane cu pb psihice poate dau dovada de echilibru, rationament bun la un moment dat, dar, tocmai pentru ca le lipsesc aceste lucruri in majoritatea situatiilor, se numesc bolnavi psihici („boala psihica” sau mintala este un termen utilizat pentru a desemna un grup de tulburari ce cauzeaza o severa disturbare in gandire , afectivitate si in relatiile sociale)Ori la Iisus Hristos nu s-au observat nici cel mai mic simptom de acest gen
   #5 Nero, Hitler, Rasputin sunt in cartile de istorie pentru ca 1.au detinut o functie politica importanta si 2. au influentat istoria. Daca Iisus nu ar fi influentat istoria si ar fi fost un mincinos sau un nebun, nu vad de ce cartile ar aminti de El. Zi-mi tu.
   Multumesc din nou pentru timpul tau si rabdarea cu care raspunzi. Apreciez.

   • Robotu' de servici permalink
    08/11/2009 1:39 pm

    @Jonathan si Andrea

    Da-i un search pe google sa vezi de cate ori si in cate carti gasesti Numele lui Iisus Hristos din Nazaret.

    Am dat cautare dupa „Isus Hristos: 147.000 hituri. „Star Trek”: 45 milioane hituri. „Jesus” (include numele mexican): 213 milioane. „Google”: 2 miliarde! Deci Google e mai important ca Isus (de vreo 10 ori) iar Isus este mai important decat Star Trek de numai 4 ori?
    Argumentul din multime este invalid logic.

    Faptul ca Iisus Hristos din Nazaret a trait cu adevarat e o realitate pe care nu o poti nega.

    Existenta persoanei Isus din Nazareth INCA este disputata. Cu atat mai mult apar probleme atunci cand vorbim de Isus in sens religios.

    un mincinos nu poate fi un mare invatator moral (iti spune si common sens-ul, bunul simt)

    Nu este adevarat. Cele 2 nu se exclud unele pe altele. Daca de ex Isus nu ar fi fost fiul lui Dumnezeu, ci un om obisnuit, indemnul „iubeste-ti aproapele ca pe tine insusi” ar fi fost ceva rau? Sau mai putin semnificativa?

    impotriva sclaviei eu cred ca a zis tot ce se putea zice “IUBESTE-L PE APROAPELE TAU CA PE TINE INSUTI” si “Tot ce voiti sa va faca voua oamenii, faceti-le si voi la fel; caci in aceasta este cuprinsa Legea si Proorocii. “(Mat.7:12)

    Isus a mai spus si ca:

    47. Iar sluga aceea care a ştiut voia stăpânului şi nu s-a pregătit, nici n-a făcut după voia lui, va fi bătută mult.
    48. Şi cea care n-a ştiut, dar a făcut lucruri vrednice de bătaie, va fi bătută puţin. Şi oricui i s-a dat mult, mult i se va cere, şi cui i s-a încredinţat mult, mai mult i se va cere.

    Luca (12:47,48)
    Si nici nu a protestat prea tare impotriva sclaviei (practica larg raspandita in acele vremuri). Oare oamenii care au abolit sclavia sunt mai morali decat Isus?

    dar, tocmai pentru ca le lipsesc aceste lucruri in majoritatea situatiilor, se numesc bolnavi psihici (“boala psihica” sau mintala este un termen utilizat pentru a desemna un grup de tulburari ce cauzeaza o severa disturbare in gandire , afectivitate si in relatiile sociale)Ori la Iisus Hristos nu s-au observat nici cel mai mic simptom de acest gen

    Bolnavul psihic nu este intotdeauna nefunctional social sau cu gandire/afectivitate distorsionata! De multe ori un asemenea om nici nu poate fi diagnostic de cei din jurul lui deoarece se comporta perfect normal in societate (si chiar si in particular). Si pe ce baza spui ca Isus nu a avut nici un simptom? Cartile NT nu au nici un interes sa prezinte asemenea simptome nici dac aar fi existat. Pe de alta parte, anumite comportari ale sale pot sugera asemenea simptome (faptul ca se lasa prins desi stia in avans ca asa va fi – depresie? dorinta de a muri? nu tocmai normal; blestemul smochinului care era in afara sezonului, deci era evident ca nu putea rodi – dezechilibru?; etc.)

    Daca Iisus nu ar fi influentat istoria si ar fi fost un mincinos sau un nebun, nu vad de ce cartile ar aminti de El

    Eu am aratat ca nu toti cei care au influentat istoria au avut toate doagele la locul lor. Mai mult, multi dintre acestia nu au avut chiar deloc o tinuta morala (si simplu fapt de fi un factor istoric sugereaza ca au avut destula putere, putere care nu se primeste, ci se IA). Si exista numeroase scrieri sfinte pentru fiecare religie, scvrieri care a avut puterea a de a modifica numeroase destine si chiar istoria (sa nu uitam ca aceasta este scrisa de invingatori). Sau crezi ca toate cartile sfinte ale marilor religii sunt corecte din punct de vedere al reflectarii realitatii (crestinism cu aromele sale, islamism, hinduism, etc)?

 2. 09/11/2009 11:43 pm

  @ robotu de servici
  Buna! Multumesc ca ti-ai facut timp sa dai search pe google! Si chiar dupa cele 213.147.000 de hiituri despre existenta lui Iisus, inca mai consideri ca Iisus Hristos nu a existat? Greu de crezut.
  #In ambele tale raspunsuri cu privire la acest articol, exista o inconsecventa a ideilor si argumentelor: intai spui ca Iisus Hristos nu exista, apoi spui ca Iisus nu a fost un om moral/bun (nu a luptat impotriva sclaviei) , apoi argumentezi ca un om amoral ar putea sa fi fost un mare invatator moral, apoi spui ca ar fi putut fi chiar nebun si inchei prin a spune ca totul e „ficitiune”.
  #Despre Iisus nu se poate vorbi decat daca vorbesti despre Dumnezeu, „religios” cum ai zis tu, despre lucrurile care nu sunt materie si nu se pot vedea. De ce? Pentru ca intri in domeniul supranatural: cum s-a nascut? Nasterea lui a fost anuntata de ingeri si s-a petrecut printr-o minune: dintr-o fecioara, fecioara Maria; apoi a facut semne si minuni care au aratat ca este Dumnezeu si apoi a murit pe cruce -in mod supranatural: s-a rupt perdeaua inlauntru Templului, a fost un intuneric de 3 ore, mortii au inviat si s-au aratat oamenilor in cetate. Apoi a inviat a 3 a zi! De la inceput pana la sfarsit totul este supranatural.
  #”Daca de ex Isus nu ar fi fost fiul lui Dumnezeu, ci un om obisnuit, indemnul “iubeste-ti aproapele ca pe tine insusi” ar fi fost ceva rau? Sau mai putin semnificativa?”
  Iisus nu a fost un om obisnuit, dupa cum am incercat -nu prea stralucit si nici prea cuprinzator- sa argumentez in articolul meu. Daca ar fi fost nebun sau mincinos (si am argumentat ca nu este), cuvintele Lui nu ar fi avut nici o greutate. Daca un schizofrenic iti zice ceva adevarat si bun, apreciezi, dar mai mult il compatimesti, si treci mai departe.
  #Citatul acela din Biblie, nu face parte din categoria „invataturi” ci din Pilde/parabole, istorisiri care ascund adevaruri spirituale : omul dintr-un trib din Papua Noua Guinee, care a pacatuit va fi pedepsit cu mai putine lovituri de Stapanul lui (Dumnezeu, in ziua Judecatii), fata de omul care a avut o cunostiinta mai larga despre Dumnezeu, revelatia nu numai in natura si constiinta omnului (stie raul si binele) ci si Biblia, si a pacatuit.
  #”anumite comportari ale sale pot sugera asemenea simptome (faptul ca se lasa prins desi stia in avans ca asa va fi – depresie? dorinta de a muri? nu tocmai normal; blestemul smochinului care era in afara sezonului, deci era evident ca nu putea rodi – dezechilibru?; etc.)”
  tocmai faptul ca „stia in avans” iti spune ca Iisus Hristos este Dumnezeu. Se lasa prins ca sa implineasca Scriptura -VT si toate profetiile cu privire la El, si pentru ca scopul Lui era ca sa moara pentru pacatele intregii lumi („fiindca plata pacatului este moartea” Romani 6:23)Mielul lui Dumnezeu care ridica pacatul lumii.
  „dorinta de a muri? nu tocmai normal”
  nu e normal, ci anormal, ca El sa moara pentru dusmanii Lui. E o dragoste extraordinara. „Pentru un om neprihanit cu greu ar muri cineva; dar pentru binefacatorul lui, poate ca s-ar gasi cineva sa moara.Dar Dumnezeu Isi arata dragostea fata de noi prin faptul ca, pe cand eram noi inca pacatosi, Hristos a murit pentru noi.” Romani 5:7, 8. Pacatosul este un om razvratit fata de Dumnezeu, rebel, pentru ca nu asculta de Stapanul lui, ci face ce vrea el insusi, e deci dusman.
  „blestemul smochinului” este un alt semn, alaturi de multe altele, care arata ca EL este Dumnezeu si are putere asupra naturii. Nu numai ca l-a blestemat, dar smochinul s-a uscat din radacini. Un nebun poate sa blesteme cat vrea, ca nu se intampla asa ceva.
  # Ideea mea este ca daca un om fie nu are o functie politica importanta, fie nu influenteaza istoria, nu are de ce sa fie mentionat in cartile de specialitate.
  Iisus nu a avut o functie politica imp, dar a influentat istoria
  Multumesc pentru rabdarea ta inca o data.

 3. Robotu' de servici permalink
  10/11/2009 10:16 am

  @ Jonathan si Andrea

  Buna! Multumesc ca ti-ai facut timp sa dai search pe google! Si chiar dupa cele 213.147.000 de hiituri despre existenta lui Iisus, inca mai consideri ca Iisus Hristos nu a existat? Greu de crezut.

  Consider ca este la fel de real ca si Star Trek. Sau altfel spus, Google cu cele 2 miliarde de hituri (10x) este dumnezeul meu (plus faptul ca STIU ca exista pentru ca il am in fata mea si pot sa il testez empiric)…

  In ambele tale raspunsuri cu privire la acest articol, exista o inconsecventa a ideilor si argumentelor: intai spui ca Iisus Hristos nu exista, apoi spui ca Iisus nu a fost un om moral/bun (nu a luptat impotriva sclaviei) , apoi argumentezi ca un om amoral ar putea sa fi fost un mare invatator moral, apoi spui ca ar fi putut fi chiar nebun si inchei prin a spune ca totul e “ficitiune”.

  Nu este deloc inconsecventa. O persoana ar trebuisa poata face delimitarea intre concept si realitatea exprimata de concept. Da, Isus Hristos cel mitologic nu exista. Da, Isus Hristos omul probabil nu a existat (tin cont ca este posibil sa apara dovezi viitoare privitor la existenta lui). Dar putem vorbi despre ceea ce reprezinta Isus Hristos ca si concept. De altfel eu stiu „Star Trek” este o fantezie, dar asta nu inseamna ca nu pot discuta despre el, nu? Deci putem face o speculatie in care sa admitem existenta lui isus, dar in acest caz ar apare obiectiile respective. Eu de exemplu admit ca un om amoral (sau imoral) poate fi un invatator moral – Isus nu a luptat contra sclaviei, dar este un invatator moral (din nou, lucram in cadrul speculatiei). Mai mult, conceptul de Isus este cel al unui invatator moral, mai influent decat omul real (idealizare, observatie selectiva, etc). La fel, Mahatma Gandhi este un invatator moral chiar daca unele din trasaturile sale au fost imorale (de exemplu era rasist). Una nu se exclude pe alta… Trebuie facuta diferenta intre concept si realitatea descrisa de acel concept (cum spunea cineva intre semnificat si semnificant).

  Pentru ca intri in domeniul supranatural: cum s-a nascut? … De la inceput pana la sfarsit totul este supranatural.

  Tocmai acest lucru face toata treab aextrem de greu de inghitit: lipsa dovezilor existentei supranaturalului de orice fel arunca o umbra intunecata asupra intregului concept „Isus Hristos”. Cea mai buna cale de a afla adevarul nu este de a insista pe supranatural (nedemonstrabil) ci de a porni de la lucruri reale, palpabile, demonstrabile. Inseamna a cerceta, nu a accepta. Si cand ma refer la „a cerceta” inseamna pe bune, nu gimnastica intelectuala care tine loc magna opus pentru atatia credinciosi…

  Daca ar fi fost nebun sau mincinos (si am argumentat ca nu este), cuvintele Lui nu ar fi avut nici o greutate. Daca un schizofrenic iti zice ceva adevarat si bun, apreciezi, dar mai mult il compatimesti, si treci mai departe.

  Nu se poate mai gresit. Un adevar este un adevar indiferent cine il rosteste. Sa nu uitam ca Isus era om (forma umana) cand a spus ce a spus – conform logicii tale ar trebui sa le ignoram pentru ca nu au venit direct de la Dumnezeu? Si un nebun, si un mincinos, poate spune lucruri reale sau inteligente. La fel un schizofrenic. Sa ignori adevarul doar pentru ca acestia au fost bolnavi este stupid. Sa nu uitam de exemplu de John Forbes Nash Jr. Un geniu matematic, dar schizofrenic. Sa ignoram TOT cea realizat (contributie foarte importanta in stiinta de altfel) doar pentru ca era bolnav? Nu e cam … arbitrar?
  P.S. Un schizofrenic are mai mult nevoie de ajutor decat de compasiune. A fost postat un film (nu mai stiu linkul) care prezenta cum vede (deformat) un asemenea om lumea din jurul sau… ingrozitor sa traiesti permanent in teama si disperare.

  Citatul acela din Biblie, nu face parte din categoria “invataturi” ci din Pilde/parabole, istorisiri care ascund adevaruri spirituale : omul dintr-un trib din Papua Noua Guinee…

  Cu toate acestea, referinta din pilda a fost ceva perfect acceptabil pentru Isus. Daca era ceva inaceptabil si imoral, atunci si pedeapsa lui Dumnezeu ar fi fost la fel, ceea ce l-ar fi facut imoral. Daca vrei sa scoti ceva pozitiv in evidenta, nu folosesti un termen analog negativ!!! Este complet ilogic pentru un om normal, darmite pentru o persoana profunda ce se vrea Isus (din nou, conceptul de „Isus” este demn de admiratie intr-o anumita masura; nu vorbim de persoana sa aici).

  tocmai faptul ca “stia in avans” iti spune ca Iisus Hristos este Dumnezeu. Se lasa prins ca sa implineasca Scriptura -VT si toate profetiile cu privire la El, si pentru ca scopul Lui era ca sa moara pentru pacatele intregii lumi

  Stai ca te afunzi mai tare: Dumnezeu atotputernic/omniscient se lasa prins si omorat de niste oameni amarati (nu aveau care de fier? :D) pentru a ne ierta de un pacat in care el – cu buna stiinta – ne-a aruncat? Asta e chiar „mind boggling” … daca nu e dovada de boala psihica, sincer nu stiu ce este. Da, pot intelege un om sa se lase prins si omorat in numele unui ideal (desi acest lucru tot anormal este), dar ce apare acolo mi se pare ca intra in sfera patologica – simptomatic vorbind.

  Nu numai ca l-a blestemat, dar smochinul s-a uscat din radacini. Un nebun poate sa blesteme cat vrea, ca nu se intampla asa ceva.

  Din nou ma refer la simptomatologie. Smochinul creat de el este omorat tot de el, pentru ca nu i-a convenit ca functiona asa cum a dispus el! Un asemenea comportament ar fi profund imoral din partea unui om, si neetic. Moralitatea si etica lui Dumnezeu ar trebui sa ii fie superioare, cu toate acestea nu atinge nici macar limita decentei. Sa nu mai vorbim ca poate fi considerat un act premeditat (ceea ce duce deja la irationalitate si malevolenta) deoarece ma indoiesc ca o entitate omniscienta si acorporeala este influentata de un puls de adrenalina care sa il faca furios (acest tip de mecanism este caracteristic fiintelor biologice, nu celor acorporeale).
  In plus, faptul ca smochinul se usuca intr-adevar nu este o dovada ca el este Dumnezeu (de exemplu o confirmare suplimentara, dintr-o sursa necontroversata, ar ajuta). Sa nu ajungem la rationamentul circular… in definitv nu orice carte care se pretinde Adevarul Absolut este si asa ceva (in caz contrar, toate religiile lumii ar fi adevarate simultan, ceea ce este imposibil).

  Ideea mea este ca daca un om fie nu are o functie politica importanta, fie nu influenteaza istoria, nu are de ce sa fie mentionat in cartile de specialitate.

  Corect. Dar asta nu il califica automat ca fiind sanatos mental sau monument de moralitate. Istoria insasi o dovedeste. Ceausescu apare in cartile de istorie, dar nu este nici una din astea. A influentat istoria, chiar daca negativ (ma rog, au fost si aspecte pozitive, dar nu majoritare). Istoria se face de catre invingatori spunea cineva – dar acei invingatori nu au ajuns in respectivele pozitii de a modifica lumea doar pentru ca erau rupti de realitate (eventual, doar prin accidente extrem de improbabile). Sa nu uitam ca zeitatile hinduse au influentat masiv lumea (India are peste 1 miliard de locuitori, majoritari hindusi) – asta ii califica ca fiind reali? Influenta lor e reala (conceptul exista…) desi nu au substanta (… dar contravine realitatii). Acelasi lucru se poate spune si despre Isus Hristos, Star Trek (da, exista numerosi fani hardcore, probabil mai multi decat populatia Romaniei), etc.

 4. 10/11/2009 11:28 pm

  @robotul de servici
  # daca exista 1% sanse ca Iisus Hristos sa fii existat, si sa fie cine a zis ca este, Dumnezeu, atunci tu iti vei pierde viata traind-o pentru tine insuti, desi ai fost creat sa te inchini si sa traiesti pentru Dumnezeu
  #esti cu totul strain de viata, gandurile si planurile lui Dumnezeu
  #”Ideea mea este ca daca un om fie nu are o functie politica importanta, fie nu influenteaza istoria, nu are de ce sa fie mentionat in cartile de specialitate.” cu asta voiam sa dovedesc existenta lui Iisus Hristos, nimic altceva.

  • Robotu' de servici permalink
   11/11/2009 1:37 pm

   @ Jonathan si Andrea
   # Dar sunt si alte religii cu probabilitate nenula sa existe. Cum te imparti intre toate (de obicei zeii sunt gelosi si exclusivisti)?
   Daca totusi ma insel si exista un zeu sper ca va fi onorabil si va recunoaste ca un ateu care nu a avut dovezi este mai demn decat un credincios care crede din teama- sa isi scape pielea (mai ales daca acela a crezut in alti zei decat cel corect…).

   #Da.

   #Fiecare religie propune „eroii” sai sau figurile mitologice. De asemenea, acestia sunt influenti pentru credinciosii respectivi. Asta ii face automat reali? Pe acest argument, ar trebui sa recunosti existenta zeilor hindusi de exemplu.
   Hint: de ce crezi ca acum esti crestin si nu mithraist?

 5. 11/11/2009 10:49 am

  @ robotu de servici
  #” Smochinul creat de el este omorat tot de el, pentru ca nu i-a convenit ca functiona asa cum a dispus el!”
  cred ca un artist poate face ce vrea cu proiectul lui, nu-i asa? Si cine sunt eu sa zic ca nu are voie? Iisus nu a blestemat smochinul asa cum ar blestema un om obisnuit azi, ci doar a spus: „In veac sa nu se mai manance rod din tine.”Nu vad nimic rau sau imoral, neetic asa cum spui tu. Daca a uscat un pom ca sa isi arate puterea ucenicilor Lui, asta nu e o crima.

  • Robotu' de servici permalink
   11/11/2009 1:42 pm

   @ Jonathan si Andrea permalink
   Nu chiar. Eu nu am drept de viata si de moarte asupra copiilor mei, chit ca sunt ai mei.

   A facut asta nu sa arate puterea discipolilor sai (care deja erau credinciosi, spre deosebire de multi din ziua de azi pentru care aceste puteri nu sunt demonstrate), ci pentru ca s-a enervat pe smochin, asa cum apare si in Biblie. Este mai rau ca un copil!!! Cuplat cu puterea de care dispune… nu poate duce decat la o concluzie de labilitate psihica. Serios. Daca asta s-ar intampla cu un om, ar fi inchis la spitalul specific. Pentru ca un om normal la cap nu ar fi facut asa ceva. Este mai rau cand injuri obiectul de care te lovesti – aia macar se face sub impulsul momentului, a durerii. Comportamentul respectiv este complet IMORAL. Da, daca ele Dzeu si a facut morala, poate sa se substraga ei, dar asta nu il face moral, ci din contra. Halal invatator…

   • 11/11/2009 10:37 pm

    „Eu nu am drept de viata si de moarte asupra copiilor mei, chit ca sunt ai mei.”
    Ma bucur ca gandesti asa. E adevarat ca nu ai drept de viata si de moarte asupra copiilor tai, numai Dumnezeu are. Omul este „proiectul” LUI.

   • Robotu' de servici permalink
    12/11/2009 8:03 am

    Tocmai aici e problema. Trebuie arata ca suntem proiectati, si mai mult, ca sunt proiectul lui Dumnezeu si nu al altui zeu. Ceea ce nu face decat sa mute problema cu un pas mai departe – a cui proiect este Dumnezeu…

 6. 12/11/2009 11:14 pm

  @robotu’ de servici
  Buna din nou! Imi pare rau ca nu stiu numele tau.
  Mai intai as vrea sa te intreb ce crezi tu despre originea omului, despre scopul omului pe pamant, deci care e filozofia ta de viata.
  Uite ce cred eu: „Orice casa este zidita de cineva, dar Cel ce a zidit toate lucrurile este Dumnezeu.”(Evrei 3:4) Orice casa are un arhitect, orice tablou are un pictor, orice proiect un proiectant. Cu cat mai complex e proiectul, cu atat mai inteligent este cel ce l-a gandit si infaptuit. Nu vedem nimic in jurul nostru care sa fii aparut la voia intamplarii. Nici macar un banal teren de fotbal.
  Orice lucru/fiinta care are un inceput are si o cauza. Dumnezeu nu are inceput sau sfarsit, deci nu are o cauza.
  Si Dumnezeu este unul singur, Dumnezeu cerului si al pamantului, care nu e facut de maini omenesti si nici nu poate fi definit de mintea omeneasca (pentru ca altfel ar fi inferior omului), dar care, insa, se poate revela omului, poate fi cunoscut. „Dumnezeu, care a facut lumea si tot ce este in ea, este Domnul cerului si al pamantului, si nu locuieste in temple facute de maini. El nu este slujit de maini omenesti ca si cand ar avea trebuinta de ceva, El care da tuturor viata, suflarea si toate lucrurile.”(Faptele apostolilor17:24,25)
  O masina nu a aparut la intamplare, cu asta sunt de acord toti oamenii. Totusi ateii considera ca omul a aparut la intamplare. Corpul uman e „un proiect” mult mai complex decat oricare altul, de la minunatia muschilor ochiului, la cum functioneaza fiecare organ in parte, de la celula simpla la neuroni, de la ADN la multimea functiilor indeplinite de creier… Mintea aceasta inteligenta care l-a creat, este a lui Dumnezeu.
  „Fiindca ce se poate cunoaste despre Dumnezeu, le este descoperit in ei, caci le-a fost aratat de Dumnezeu. In adevar, insusirile nevazute ale Lui, puterea Lui vesnica si dumnezeirea Lui, se vad lamurit, de la facerea lumii, cand te uiti cu bagare de seama la ele in lucrurile facute de El. Asa ca nu se pot dezvinovati, caci macar ca au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslavit ca Dumnezeu, nici nu I-au multumit, ci s-au dat la gandiri desarte, si inima lor fara pricepere s-a intunecat.”(Romani 1:19-21)

  • Robotu' de servici permalink
   13/11/2009 11:31 am

   @Jonathan si Andrea
   Buna. Nu folosesc numele meu real nicaieri pe Internet. Este o chestie de „security policy” 🙂 Daca vrei un nume mai uman, zi-mi Ionut…

   Mai intai as vrea sa te intreb ce crezi tu despre originea omului, despre scopul omului pe pamant, deci care e filozofia ta de viata.

   – omul actual este produsul unui lant evolutiv inceput acum aprox. 3 miliarde de ani;
   – omul nu are un scop intrinsec in viata; poate sa isi creeze propriile scopuri, daca doreste;
   – eu nu am o filozofie per se; vreau sa imi sporesc cunostintele (asta ar fi scopul meu in viata, cred), sa invat lucruri noi; cam slabut, dar nu am dezvoltat o filozofie personala, cu atat mai mult cu cat filozofia mi se pare un domeniu steril (nepractic si nerealist mai bine zis).

   Orice lucru/fiinta care are un inceput are si o cauza. Dumnezeu nu are inceput sau sfarsit, deci nu are o cauza.

   Daca orice lucru complex are o cauza, Dumnezeu – ca avand complexitate suprema, trebuie sa aiba si el o cauza suprema lui. In plus, inceput si sfarsit necesita existenta timpului, existenta care a pornit cvam acum 13 miliarde de ani (timpul si spatiul sunt strans legate de materie – cred ca pot fi privite ca o consecinta a materiei); mai mult, existenta presupune timp, deci ori Dumnezeu a luat nastere la aparitia Universului (deci e limitat la acesta, Universul fiind mediul in care el traieste, deci peste el) ori traieste in afara Universului, caz in care nu are cum sa fie afectat de timp, deci sa aiba procese mentale (sau similare) care sa ii permita existenta – acestea au nevoie de cauzalitate pentru a exista).

   Apoi ipoteza ca Dumnezeu nu necesita o cauza nu se sustine din cauza complexitatii invocate – daca Dumnezeu nu este cauzat, de ce sa nu presupunem ca Universul a fost necauzat? Daca postulam un Univers cauzat de Dumnezeu, la fel de bine putem postula si un creator pentru acel Dumnezeu. In acest caz, faptul ca ne oprim la Dumnezeu necauzat este absolut arbitrar (Univers necauzat nu este arbitrar deoarece stim ca acesta exista – prin observatie directa).

   P.S. Unele lucruri existente nu au cauza: dezintegrarea radioactiva (are loc aleator) sau crearea perechilor de particule virtuale (mai mult, apar din nimic…)

   Si Dumnezeu este unul singur, Dumnezeu cerului si al pamantului, care nu e facut de maini omenesti si nici nu poate fi definit de mintea omeneasca (pentru ca altfel ar fi inferior omului), dar care, insa, se poate revela omului, poate fi cunoscut.

   Daca Dumnezeu este indescriptibil, de unde se stie ca este unul singur? Poate este de fapt o minte de grup. O revelatie nu inseamna nimic daca receptorul nu poate descrie ce sa revelat in mod corect si riguros (din contra, erorile de procesare a creierului apar obligatoriu in asa ceva). Poate Dumnezeu nici nu este inteligent in sensul acordat oamenilor, ci este doar structura fundamentala a Universului, care exista ca atare (dar nu poate poseda in schimb vointa sau capacitate de revelare, ca fiind inutila). Deci ipoteza este subreda oricum o intorci…

   Totusi ateii considera ca omul a aparut la intamplare.

   Da, un ateu needucat poate considera asa. Ateii informati nu considera ca omul a aparut la intamplare. Da, sansa a jucat un rol (asa cum a jucat si in aparitia TA – din milioanele de spermatozoizi care au putut si precursorul tau, unul singur a avut succes, iar EXACT acel spermatozoid – cel mai rapid – a avut si partea lui de sansa), dar mult mai importante a fost selectia naturala care a permis atingerea acestei forme – vietuitoarea Om. Iar evolutia nu lucreaza cu sanse decat la nivel local.

   Corpul uman e “un proiect” mult mai complex decat oricare altul, …

   Acest criteriu al complexitatii se aplica inexorabil si lui Dumnezeu. A face caz special fara motiv logic valid inseamna argument arbitrar (deci care se poate – si este recomandat – a se ignora cu repeziciune).

   P.S. Nu se poate argumenta existenta lui Dumnezeu cu Biblia… se ajunge la argumentul circular – Biblia dovedeste pe Dumnezeu, care dovedeste Biblia. Ar trebui o demonstratie separata, riguroasa si valida din punct de vedere logic pentru Dumnezeu (pentru Biblie acest lucru nu este posibil fara a se dovedi existenta lui Dzeu mai intai, pentru ca ea afirma niste lucruri netestabile despre acesta).

   P.P.S. Un lucru flagrant ilogic nu poate constitui argument. Nu pot accepta asa ceva in buna constiinta, pentru ca – din punctul meu de vedere – este o pervertire a intelectului uman. Mi se pare chiar imoral. Cred ca asta este cel mai apropiat de filozofie personala… sau macar un concept al ei…

   • 13/11/2009 11:47 am

    – omul actual este produsul unui lant evolutiv inceput acum aprox. 3 miliarde de ani;

    Nu ai nici o dovada. Trebuie sa ai o credinta foarte mare sa crezi aceasta PRESUPUNERE.

   • Robotu' de servici permalink
    16/11/2009 10:01 am

    @Claudiu
    Tu nu ai nici o dovada. Dar multi oameni inteligenti, care au muncit mult ca sa obtina niste bucati de hartie care se numesc „diplome”, in cadrul unor universitati, dupa ani de studiu, te contrazic. Sincer, argumentele lor mi se par documentate si mai profunde. Pe moment, merg pe mana lor…

   • 16/11/2009 11:38 am

    Da, te inteleg destul de bine. Stii, daca studiezi budismul vei vedea ca nu are nici un set de reguli, nimic scris despre ceea ce inseamna exact, asa ca multi sunt cei care au daugat noi si noi concepte la aceasta religie, daca o studiezi indeaproape vei vedea ca este un amalgam de presupuneri filozofice si psihologice generate de om. Si sunt atatia care il cred ca fiind adevarul, si sunt foarte sinceri in a afirma ceea ce cred. La fel este si cu hinduismul, islamul, ateismul si chiar si anumite forme ale religiei crestine.

    Oamenii pot fi sinceri cand cred, sau stiu ceva, totusi faptul ca sunt sinceri nu demonstreaza ca ceea ce cred ei este adevarat. Eu nu iti spun sa nu cercetezi ci dimpotriva, fii sceptic dar cu sinceritate si da aceleasi sanse crestinismului la fel ca si evolutionsimului. Ti-am mai spus si o mai repet, daca vrei sa il cunosti pe Dumnezeu nu ramane decat sa mergi la El si nu in alta parte. Biblia spune ca nu se poate ca omul sa Il vada pe Dumnezeu si sa traiasca, de aceea a venit in persoana lui Isus Hristos, „nimeni nu vine la Tatal decat prin Mine” spune Isus. Cauta-L pe Isus, vezi cine este, ce a spus, de ce a spus, cauta si vezi daca a trait cu adevarat, daca a murit si daca a inviat.

    Ce te face sa crezi ca Dumnezeu nu poate sa se lase negasit de cei cu „diplome”, si sa se lase gasit de cei fara diplome. De multe ori copiii ne sunt invatatura de minte noua celor mari. Ce te face sa crezi ca trebuie sa stii multe pentru a-L afla pe Dumnezeu? Daca Dumnezeu a ales aceasta cale de ce sa nu incercam asa cum vrea El, dar fara a uita ca Dumnezeu cunoaste inimile noastre si cunoaste gandurile cu care Il cautam.

   • Robotu' de servici permalink
    16/11/2009 11:54 am

    @Claudiu

    Eu nu iti spun sa nu cercetezi ci dimpotriva, fii sceptic dar cu sinceritate si da aceleasi sanse crestinismului la fel ca si evolutionsimului.

    Dar le dau. Sunt gata sa aplic metoda stiintifica pe ambele. De altfel a si fost facut acest lucru. Teoria evolutiei a luat examenul, crestinismul nu. Problema aceasta a fost si recunoscuta de uniii credinciosi (catolicii – vezi ce spune Papa, de exemplu).

    P.S. Daca zici ca Dumnezeu se exprima prin revelatie, cum faci deosebirea intre revelatia autentica si minciuna sau halucinatie? Nu uita ca revelatii exista in aproape toate religiile.

 7. Pavel Stoian permalink
  26/11/2009 12:37 pm

  Topicul este legat de atei si vad ca incercati sa le demonstrati ca de fapt Dumnezeu exista. Parere proprie: Exista!, dar nu cred ca este corect prezentat de Biserica. Dupa cum cred ca v-ati dat seama nu sunt ateu. O singura nedumiere am, poate nu am citit prea bine sau prea repede si nu am prins ideea. Undeva mai sus cineva spune „Iisus este Dumnezeu”, dar din cate stiam eu Dumnezeu este unul singur… ceea ce vreau sa spun este ca eu cred ca Iisus a existat, dar inclin sa spun ca a fost un profet si nu Dumnezeu … Ceea ce ma deranjeaza este faptul ca sunt doua tabere mari: cei care cred in Dumnezeul asa cum este prezentat de Biserica si cel cu care au fost invatati de mici, ca daca nu esti pacatos ajungi in Iad si cei care spun „Nu exista Dumnezeu!” si atat. Fiecare persoana are un Dumnezeu pentru ca fiecare persoana este diferita dar in acelasi timp au acelasi Dumnezeu …. Am folosit cuvantul Dumnezeu de nu stiu cate ori dar singurul lucru pe care vreau sa il subliniez este ca …exista o divinitate pe care nu o sa o intelegem niciodata (pentru ca asa cum ati spus mai sus daca am reusi sa o intelegem am fi mai presus) si fiecare persoana trebuie sa isi gaseasca divinitatea… pentru un negru ea este neagra, pentru un alb ea este alba … Dumnezeu este o entitate, daca pot sa ii spun asa si chiar daca pentru unii se numeste Allah, Dumnezeu, Gheorghe sau Marin El exista..
  P.S. Nu mai criticati si incercati sa spuneti ca Biblia este gresita, ca Biblia este micinoasa dupa ce ati citit eu stiu ce carti scrise de satanisti, atei sau oameni de alta religie… e ca si cum ai spune ca …. primul mar este mai dulce decat al doilea desi din al doilea nu ai gustat …

  • 26/11/2009 3:47 pm

   Asa cum spui tu, este un singur Dumnezeu. Daca El are acele calitati care sunt descrise de Biblie, si daca acel Dumnezeu este Dumnezeul descris de Biblie, atunci modul de a te apropia de El este cel descris de Biblie. Nu poti sa spui ca exista o singura „entitate divina” si in acelasi timp sa afirmi ca fiecare are modul lui de a se inchina pentru ca suntem diferiti. De fapt, trebuie sa intelegi ca daca exista Dumnezeu, inseamna ca noi depindem de El, nu El de noi. Adica nu ma inchin Lui cum vreau eu, ci cum vrea El. Felul in care ma relationez la divinitatea Dumnezeu depinde de cum este El, nu de cat de diferit sunt eu fata de alt individ. In fond, El m-a creat pe mine, nu eu pe El.

 8. saint permalink
  04/12/2009 11:19 am

  [comentariu sters datorita limbajului neadecvat la adresa Domnului Isus]

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: